One thought on “Samoohika Upanayana

  1. Shashidhara bhatta on

    ಈಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಘ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆನೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ

Leave a Reply