Bhagavata


It is purely for receiving devara anugraha. Reciting 1 line of song is 1 long praanayama.  Educational purpose only (Non-Commercial).


Skanda1 :    

1. Shloka of Bhagavatham: Janmaadyasya yato… Artist: Vasudev Murthy and bannanje govindacharya

janmaadyasya

English:

Janmaadyasya,yatonvayaa,aaditarata,schaartheshva,bhijnaha,svaraat||

tene,brahma,hrdaaya aadikavaye,muhyanti,yam,suurayah||

tejo,vaari,mridaam,yathaa,vinimayo,yatra,trisargo,mrushaa||

dhaamna,svena,sadaa,nirasta-kuhakam,satyam,param,dheemahi||

SONG

Janmadiyasya(play now)

Links: Shloka2(Nirmatsaraanaam),

Shloka3(Nigamakalpatarorgalitam),

Shloka4(Tatra tatra anjasa),

shloka5(Praayena Alpayusho),

Shloka6(atah kavir),

Shloka7(akamaḥ sarva-kamo va),

Shloka8(Tannah Sushhroshaman),

Shloka9(Munayaha saadhu),

Shloka10(Vasudeva para veda),

Shloka11(Krishne swadamopagate),

Shloka12(Aayur harati vai pumsaam),

Shloka13(taravaha kim na jeevanti),

Shloka14(Tapasvino dana-para),

Shloka15(narayana-paraaa veda)

shloka16 (Antyakaala time)

shloka17 (Naarada and Vedvyasa)

shloka18 (Yogeshwara)

Shloka19 (Stuthi by dhruva)


-Shloka2: Projith….Nirmatsaraanaam sattam->


Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony