Library

Contact us on 8884551946 (call / Whatsapp) , brahmanasanghabangalore@gmail.com

Rare books (physical books):

›   Shri dwadasha Stotram (Shloka, padacheda, Shabdahartha, saraamsha sahitha), Srimadananda virachita, anuvaadakaru: K.V Gopal Bhat Kaupu, Sanskrita vidwansaru, 2ne mudrana, 1996 (Total pages :90), Language: kannada.getyourcopynow

 

›   Yogasangalu, Vidhwan T Krishnamacharya, 4th edition 1981, Total Pages: 149, Language: kannada. getyourcopynow