Dashavathara Stuthi


ಪ್ರಲಯೋದನ್ವದುದೀರ್ಣ-ಜಲವಿಹಾರಾ-ನಿವಿಶಾಂಗಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 1॥

ಚರಮಾಂಗೋದ್ಧ್ತತ-ಮಂದರತಟಿನಂ ಕೂರ್ಮಶರೀರಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 2॥

ಸಿತ-ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತ-ಕಾಶ್ಯಪತನಯಮ್ ಸೂಕರರೂಪಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 3॥

ನಿಶಿತ-ಪ್ರಾಗ್ರ-ನಖೇನ ಜಿತ-
ಸುರಾರಿಂ ನರಸಿಂಹಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 4॥

ತ್ರಿಪದ-ವ್ಯಾಪ್ತ-ಚತುರ್ದಶ-ಭುವನಂ ವಾಮನರೂಪಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 5॥

ಕ್ಷಪಿತ-ಕ್ಷತ್ರಿಯವಂಶ-ನಗಧರಂ
ಭಾರ್ಗವರಾಮಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 6॥

ದಯಿತಾಚೋರ-ನಿಬರ್ಹಣ-ನಿಪುಣಂ ರಾಘವರಾಮಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 7॥

ಮುರಲೀ-ನಿಸ್ವನ-ಮೋಹಿತವನಿತಂ ಯಾದವಕೃಷ್ಣಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ-ಮಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 8॥

ಪಟುಚಾಟಿಕೃತ-ನಿಸ್ಫುಟ-ಜನನಂ
ಶ್ರೀಘನಸಂಜ್ಞಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ ಖಂಡಿತ-
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 9॥

ಪರಿನಿರ್ಮೂಲಿತ-ದುಷ್ಟಜನ-ಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಯಶೋಜಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಾಂತ ಮ ಖಂಡಿತ
ವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ॥ 10॥

ಅಕೃತೇಮಾಂ ವಿಜಯಧ್ವಜವರತೀರ್ಥೋ ಹರಿಗಾಥಾಮ್ ।
ಅಯತೇ ಪ್ರೀತಿಮಲಂ ಸಪದಿ ಯಯಾ ಶ್ರೀರಮಣೋಯಮ್ ॥ 11॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಕೃತಾ ದಶಾವತಾರಹರಿಗಾಥಾ ಸಮಾಪ್ತಾ॥


Sung by: Bannanje Govindacharya Udupi Team

Dashavatara Stuthi-1

 


Sung by: Bhagyashree Chickerur

Dashavatara Stuthi-2

Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony