Devaki nandana


ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಚನ
ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ |

ಕಂದ ಫಲಾಶನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಂದಿತ ಗೋಕುಲ
ವಂದಿತ ಪಾದ || ೧ ||

ಇಂದ್ರ ಸುತಾವಕ ನಂದಕ ಹಸ್ತ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಸುಂದರಿ
ನಾಥ | ಇಂದೀವರೋದರ ದಳ ನಯನ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಗೋವಿಂದ
ವಂದೇ || ೨ ||

ಚಂದ್ರ ಶತಾನನ ಕುಂದ ಸುಹಾಸ ನಂದಿತ
ದೈವತಾನಂದ ಸುಪೂರ್ಣ |
ಮತ್ಸ್ಯಕರೂಪ ಲಯೋದ ವಿಹಾರಿನ್ ವೇದ ವಿನೇತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖ
ವಂದ್ಯ || ೩ ||

ಕೂರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಲೋಕ ವಿಧಾರಕ
ದೇವ ವರೇಣ್ಯ |
ಸೂಕರ ರೂಪಕ ದಾನವ ಶತ್ರು ಭೂಮಿ ವಿಧಾರಕ ಯಜ್ಞ
ವರಾಂಗ || ೪ ||

ದೇವ ನೃಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶತ್ರೋ ಸರ್ವ ಭಯಾಂತಕ
ದೈವತ ಬಂಧೋ |
ವಾಮನ ವಾಮನ ಮಾಣವ ವೇಷ ದೈತ್ಯ ಕುಲಾಂತಕ
ಕಾರಣ ರೂಪ || ೫ ||

ರಾಮ ಭೃಗೂದ್ವಹ ಸೂರ್ಜಿತ ದೀಪ್ತೇ ಕ್ಷತ್ರ ಕುಲಾಂತಕ
ಶಂಭು ವರೇಣ್ಯ |
ರಾಘವ ರಾಘವ ರಾಕ್ಷಸ ಶತ್ರೋ ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ
ಜಾನಕಿ ಕಾಂತಾ || ೬ ||

ದೇವಕಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ರೂಪ ರುಗ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭ
ಪಾಂಡವ ಬಂಧೋ |
ದೈತ್ಯ ವಿಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾದೇ ದೇವ ಸುಭೋಧಕ ಬುದ್ಧ
ಸ್ವರೂಪ || ೭ ||

ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಕಲ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧನ
ಮೂಲ ಯುಗಾದೇ |
ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವ
ನಿತ್ಯ ಸುಭೋಧ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ಕೃತಾ ಹರಿಗಾಥಾ |
ಪಾಪಹರಾ ಶುಭಾ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾರ್ಥಾ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು
ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಷಷ್ಠ ಸ್ತೋತ್ರಮ್||

—————————————————————————————–

Devaki nanadana (play now)


Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony