Pibare raama rasam


Song: Pibare raama rasam

Composer: Sadaashiva Bruhmendrar

Language: Sanskrit


PibarE rAmarasam rasanE pibarE rAmarasam

dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam

janana maraNa bhaya shOka vidUram, sakala shAstra nigamAgama sAram

paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam

shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam

ಫಿಬರೇ ರಾಮರಸಮ್ ರಸನೇ ಫಿಬರೇ ರಾಮರಸಮ್

ದೂರೀಕ್ರ್ತ ಪಾತಕ ಸಮ್ಸರ್ಗಮ್ ಪೂರಿತ ನಾನಾವಿಧ ಫಲವರ್ಗಮ್

ಜನನ ಮರಣ ಭಯ ಶೋಕ ವಿದೂರಮ್, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಗಮಾಗಮ ಸಾರಮ್

ಪರಿಪಾಲಿತ ಸರಸಿಜ ಗರ್ಭಾಣ್ಡಮ್ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಿ ಕ್ರ್ತ ಪಾಶಾಣ್ಡಮ್

ಶುದ್ಧ ಪರಮಹಮ್ಸಾಶ್ರಮ ಗೀತಮ್ ಶುಕ ಶೌನಕ ಕೌಶಿಕ ಮುಖ ಪೀತಮ್


FB Artist:

Pibare Ramarasam (play now)

Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony