Preenayamo


ವಂದಿತಾಶೇಷವಂದ್ಯೋರುವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚಚಿತೋ ದಾರಪೀನಾಂಸಕಮ್ |

ಇಂದಿರಾಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ ಪುಷ್ಟಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ |

ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷಸಂಹಾರಕಮೋದ್ಯತಂ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೨ ||

ಉನ್ನತಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾ ನಂದದ ಶ್ರೀಪದಮ್ |

ಭಿನ್ನಕರ್ಮಾಶಯಪ್ರಾಣಿಸಂಪ್ರೇರಕಂತನ್ನಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮಿಮಾಂಸಿತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೩ ||

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾವೇದವಾದೋನ್ಮುಖೈಃ ಸುಪ್ರತಾಪೈಃ ಕ್ಷೀತಿಶೇಶ್ವರೈಶ್ಚಾರ್ಚಿತಂ |

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋರುಸಂವಿದ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸಪ್ರಕಾಶಾಜರಾನಂದ ರೂಪಂಪರಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೪ ||

ಅತ್ಯಯೋ ಯಸ್ಯಕೇನಾಪಿನಕ್ವಾಪಿಹಿಪ್ರತ್ಯತೋ ಯದ್ಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾನಾಂಪರಃ |

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೋ ವರೋಣ್ಯೋ ವಶೀ ಮತ್ಯನೂನೈಃ ಸದಾ ವೇದವಾದೋದಿತಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೫ ||

ಪಶ್ಯತಾಂ ದುಃಖಸಂತಾನನಿರ್ಮೂಲನಂ ದೃಶ್ಯತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮಿತ್ಯ ಜೇಶಾಚಿ(ರ್ಥಿ)ತಮ್ |

ನಶ್ಯತಾಂ ದೂರಗಂ ಸರ್ವದಾಪ್ಯಾತ್ಮಗಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ ಸಜ್ಜನೇಷ್ವಾಗತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೬ ||

ಅಗ್ರಜಂ ಯಃ ಸಸರ್ಜಾಜಮಗ್ರ್ಯಾಕೃತಿಂ ವಿಗ್ರಹೋಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಗುಣಾ ಏವ ಹಿ |

ಉಗ್ರ ಆದ್ಯೋಽಪಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಗ್ರ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಸದ್ಗೃಹೀತಃ ಸದಾಯಃ ಪರಂದೈವತಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೭ ||

ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈಃ ಪ್ರಚ್ಯುತೋಽಶೇಷ ದೋಷೈಃ ಸದಾಪೂರ್ತಿತ |

ಉಚ್ಯತೇ ಸವವೇದೋರು ವಾದೈರಜಃ ಸ್ವಜಿತೋ(ಚ್ಯತೇ) ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂವೈಸ್ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೮ ||

ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ವಾರ್ಯತೇಶೇಷದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ |

ಪಾರ್ಯತೇ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ಪಾರ್ಯತೇ ಕಾರ್ಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೯ ||

ಸವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ ಸಂಕ್ಷಯಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿಭಕ್ತ್ಯಾವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಂ |

ಶರ್ವಗುರ್ವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದಃ ಕುರ್ವತೇ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪ್ರೀತಯೆ ಸಜ್ಜನಾಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೦ ||

ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತಂಽಪ್ರಕ್ಷ ಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಃಯನ್ನಾಮತ |

ಅಕ್ಷರೋಯೋಽಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಕಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೧ ||

ನಂದಿತೀರ್ಥೋರುಸನ್ನಾಮಿನೋ ನಂದಿನಃ ಸಂದಧಾನಾಃ ಸದಾನಂದದೇವೇ ಮತಿಮ್ |

ಮಂದಹಾಸಾರುಣಾಪಾಂಗ ದತ್ತೋನ್ನತಿಂ ನ(ವಂ)ದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿ ವೃಂದಂ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ

ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

English:

vaMditAshEShavaMdyOruvRuMdArakaM chaMdanAchaRchitO dArapInAMsakam |
iMdirAchaMchalApAMganIrAjitaM maMdarOddhAri vRuttOdbhujAbhOginaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 1 ||

sRuShTisaMhAralIlAvilAsAtataM puShTaShADguNya sadvigrahOllAsinam |
duShTa niShyEShasaMhArakaRmOdyataM hRuShTapuShTAnu(tishiShTa prajAsaMshrayaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 2 ||

unnataprArthitAshEShasaMsAdhakaM sannatAloukikA naMdada shrIpadam |
bhinnakarmAshayaprANisaMprErakaMtannakiMnEti vidvatsu mimAMsitaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 3 ||

vipramukhyaiH sadAvEdavAdOnmukhaiH supratApaiH kShItishEshvaraiSchArchitaM |
apratarkyOrusaMvidguNaM nirmalaM saprakAshAjarAnaMda rUpaMparaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 4 ||

atyayO yasyakEnApinakvApihipratyatO yadguNEShUttamaanaaMparaH |
satyasaMkalpa EkO varONyO vashI matyanUnaiH sadA vEdavAdOditaH |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 5 ||

pashyatAM duHkhasaMtAnanirmUlanaM dRushyatAM dRushyatAmitya jEshARchi(rthi)tam |
nashyatAM dUragaM sarvadApyAtmagaM pashyatAM svEcchayA sajjanEShvAgataM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 6 ||

agrajaM yaH sasarjAjamagryAkRutiM vigrahOyasya sarvEguNA Eva hi |
ugra AdyO&pi yasyAtmajAgryAtmajaH sadgRuhItaH sadAyaH paraMdaivatam |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 7 ||

achyutO yO guNairnityamEvAkhilaiH prachyutO&shESha dOShaiH sadApUrtita |
uchyatE saRvavEdOru vAdairajaH svaRjitO(RchyatE) brahmarudrEMdra pURvaissadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 8 ||

dhAryatE yEnavishvaM sadAjAdikaM vAryatEshEShaduHkhaM nijadhyAyinAM |
pAryatE sarvamanyairnayatpAryatE kAryatE chAkhilaM sarvabhUtaiH sadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 9 ||

saRvapApAni yatsaMsmRutEH saMkShayasarvadA yAMtibhaktyAvishuddhAtmanAM |
sharvagurvAdigIrvANa saMsthAnadaH kurvatE karma yatprItaye sajjanAH |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 10 ||

akShayaM karmayasmin parEsvarpitaM&prakSha yaM yAMti duHkhAniHyannAmata |
akSharOyO&jaraH sarvadaivAmRutaH kukShigaM yasya vishvaM sadAjAdakam |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 11 ||

naMditIrthOrusannAminO naMdinaH saMdadhAnAH sadAnaMdadEvE matim |
maMdahAsAruNApAMga dattOnnatiM na(vaM)ditA shEShadEvAdi vRuMdaM sadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 12 ||

iti shrImadAnaMdatIrthaBagavatpAdAchArya virachitaM
dvAdashastOtrEShu aShTamastOtraM saMpUrNaM


Preenayamo (play now)

Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony