Shloka-10


Artist: Vasudev Murthy and Bannanje Govindacharya

shloka-10

Vasudeva Paraa veda(play now)