shloka-11


Artist: Vasudev Murthy and Bannanje Govindacharya

shloka-11

Krishne swadaamopagate(play now)