Shloka-13


Artist: Vasudev Murthy and Bannanje Govindacharya

taravaha kim na jeevanti

bhastraaha kimm na shvasantyuta|

na khaadanti na mehanti

kimm graamapashavoapare

Taravaha kim na jeevanti(play now)

Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony