Shloka-6


Artist: Vasudev Murthy and bannanje govindacharya

atah kavir namasu yavad arthah

syad apramatto vyavasaya-buddhih

siddhe ‘nyatharthe na yateta tatra

parisramam tatra samiksamanah


ataha Kavir

Shloka 7-->


Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony