Shloka3-bhagavatham

3. Shloka of Bhagavatham: Nigamakalpatarorgalitham…

nigamakalpatorgalitham

Nigamakalpatorargalitham

 


–Shloka 4-tatra tatra anjasa aayushman–>