Shloka4-bhagavatham

4. Shloka of Bhagavatham: tatra tatra anjasa aayushman. Artist: Vasudev Murthy and bannanje govindacharya

janmaadasya by govindaachar-2-sloka 9 page 29-tatra tatra anjasaa

Tatra tatra anjasa

Prayeno Alpayusho–>


Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony