Shloka5-bhagavatham

5. Shloka of Bhagavatham: prayenaa alpayusho. Artist: Vasudev Murthy and bannanje govindacharya
janmaadasya by govindaachar-3-shloka10 page29-praayenu

Prayena alpaayusho

Ataha kavir–>


Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony